Vi hjälper människor och organisationer att utvecklas.

Action Learning program

Har ni tillräckligt fokus på de strategiskt viktigaste utmaningarna och projekten?

Vi erbjuder ett unikt program för verksamhetsutveckling som vänder sig till chefer, ledare och projektledare. Deltagarna tar med sig sina mest utmanande projekt eller arbetsuppgifter och får
genom det konsultativa arbetssättet hjälp att hitta sina egna lösningar på problem och utmaningar.
Detta skapar motivation och engagemang för handling och genomförande. Vår metod baseras på erfarenhetsbaserat lärande där deltagarna lär av varandra och stimuleras till ”transfer of knowledge”.

Assessments i organisationer

Känner ni till era styrkor och förbättringsområden?

Genom jämförelse med world class principles/best practices hjälper vi er organisation att bli så bra
den kan bli. Vi djupintervjuar olika personalkategorier i organisationen. Huvudmålet är att se mönster och finna orsaker till aktuella problem och utmaningar. Resultatet analyseras och presenteras till ledningen i en rapport med förslag på åtgärder och aktiviteter. Vi hjälper också till med planering
och
igångsättande av lämpliga åtgärdsprogram.

Företagskultur och värden

Vilka är vi? Vad står vi för? Vad vill vi?

I dagens organisationer och verksamheter är förändringstakten och tempot högt. Att hitta rätt väg
där effektivitet och resultat uppnås samtidigt som medarbetare ser syfte och mål tydligt och klart är något alla önskar. Med en gemensam syn på organisationens kultur och värderingar finns den starka ledstjärna som behövs i tider av snabb förändring och tvära kast. Genom en tydlig steg för steg process lotsar vi er fram till ett gemensamt resultat där alla känner delaktighet.

Förändringsstöd från A-Ö

När skall det lugna ner sig? När skall vi få tid att tänka och planera?

Som det ser ut kommer hjulen snarare att snurra snabbare och vi kommer att behöva anpassa oss
om vi skall hålla konkurrenterna stången och våra kunder nöjda. De flesta förändringar misslyckas därför att hänsyn inte tas i tillräcklig utsträckning till de mänskliga aspekterna i processen; delaktighet, relationer, normer och värderingar. Vi hjälper er att skapa en transparent förändringsprocess där
både VAD, HUR, VARFÖR och VEM besvaras. Så skapas engagemang och vilja till förändring. Tillsammans med en tydligt kommunicerad tidsplan finns förutsättningar för en lyckosam förändringsprocess.

Talent management

Hur tar ni vara på de unga medarbetarna och deras kreativitet och nyfikenhet?

Har ni en plan för att hitta era framtida medarbetare?

Vi hjälper er koppla samman affärstrategin med framtida medarbetarbehov. Vi kan också ta fram
ett företagsanpassat utvecklingsprogram för unga medarbetare som hjälper er att ta tillvara den befintliga kompetensen och kreativiteten. Ett program som detta stärker ert företags varumärke.