Vi hjälper människor och organisationer att utvecklas.

När människan och verksamheten fungerar optimalt tillsammans skapas en helhet där alla delar
passar ihop och önskade resultat uppnås.
Med mer än 25 år i ledande HR roller inom svensk och internationell affärsverksamhet har vi en gedigen erfarenhet av organisationsutveckling och förändringsarbete. Vi erbjuder allt från individuell coaching till kompletta program för verksamhetsutveckling. Action Learning metoden utgör basen
för vårt arbete. Vi finns i Göteborg och München.

Vi arbetar inom tre områden


Förutsättning för framgångsrik affärsverksamhet är en parallell utveckling av verksamheten, organisationen och dess medarbetare.
Genom vår mångåriga erfarenhet av svenskt och internationellt HR arbete kan vi stödja alltifrån
lokala till globala processer.


Utveckling av team och grupper anser vi är en fundamental nödvändighet i alla organisationer.
Tydliga roller, ansvar och gemen-
samma mål skapar förutsättning
för framgång.
Öppen kommunikation och konti-
nuerlig feedback ger ett
inspirerande och innovativt klimat.


Vi tror på individens kraft
och förmåga att finna svar
på sina egna frågor.
Vi jobbar med verkligheten
och erbjuder tid att fokusera
på de viktigaste frågorna i
din karriär och i ditt liv.
Vi stödjer individen att gå
från tanke till handling.